Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie dodatočné povolenie stavby „Prístavba prístrešku k záhradnej chatke č. 3275“,

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutie

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkom Ing. Štefan Kosztolányi a Anna Kosztolányiová, obaja bytom Centrum II 79/16, 018 41 Dubnica nad Váhom, podľa § 88a, ods. 4 stavebného zákona

dodatočné povolenie stavby

„Prístavba prístrešku k záhradnej chatke č. 3275“,

na pozemku parc. č. KN-C 3155/121 (zastavaná plocha a nádvorie), kat. územie Dubnica nad Váhom.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (135.67 kB)

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť