Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE dodatočné povolenie stavby: „Záhradná chatka“

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTIE

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi: Patrik Páleš, Pod hájom 1097/95, 018 41 Dubnica nad Váhom, podľa § 88a ods. 4 a § 88a ods.9 stavebného zákona

dodatočné povolenie stavby:

„Záhradná chatka“

na pozemku par. č. C-KN 3525/259 a C-KN 3525/260, kat. územie Dubnica nad Váhom (na základe geometrického plánu č. 51291185-01-22 vyhotovenom: Ing. Pavel Krejčík, Slobody 56, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 51 291 185, overenom: Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor, pod č. G1-43/2022, dňa 03.03.2022).

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 26. 9. 2022

Dátum zvesenia: 12. 10. 2022

Zodpovedá: Mgr. Gabriela Schnirczová

Späť