Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie dodatočné povolenie stavby „Záhradná chatka s altánom“,

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutie

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkom Ing. Ján Kameništiak a Ing. Mária Kameništiaková, obaja bytom Pod hájom 1090/64, 018 41 Dubnica nad Váhom, podľa § 88a, ods. 4 stavebného zákona

dodatočné povolenie stavby

„Záhradná chatka s altánom“,

na pozemku parc. č. KN-C 3624/319 (záhradná chatka) a 3624/320 (altán), kat. územie Dubnica nad Váhom. Pozemky parc. č. KN-C 3624/319 a 3624/320, k. ú. Dubnica nad Váhom vznikli oddelením od pozemku parc. č. KN-C 3624/200, k. ú. Dubnica nad Váhom, na základe geometrického plánu č. 52736326-102/2021, ktorý vyhotovil MAP GEO DCA, s.r.o., Pod hájom 4245/210, 018 41 Dubnica nad Váhom (IČO 52 736 326), autorizačne overila Ing. Slávka Burzalová a úradne overil Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor pod č. G1-471/2021, dňa 22. 09. 2021.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (145.57 kB)

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 21. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť