Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 40209/2022 – SCH

Číslo registratúrneho záznamu: RZ40209/2022

Verejná vyhláška Rozhodnutie „Nadstavba a stavebné úpravy záhradnej chatky“

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutie

vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia stavby

„Nadstavba a stavebné úpravy záhradnej chatky

Mesto Dubnica nad Váhom, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad vydal na stavbu Nadstavba a stavebné úpravy záhradnej chatky na pozemku par. č. C-KN 3503/93, kat. územie Dubnica nad Váhom, stavebné povolenie pod. č.j.: Výst.- 31775/2020-SCH (Ok) zo dňa 28.08.2020, pričom termín platnosti aj dokončenia stavby bol stanovený ako 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Na základe žiadosti stavebníkov: Ján Slaninka a manželka Daniela Slaninková, rod. Šišková, obaja bytom Partizánska 1283/20, 018 41 Dubnica nad Váhom zo dňa 12.10.2022 o predĺženie platnosti stavebného povolenia predmetnej stavby, Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

predlžuje

platnosť stavebného povolenia pod č.j.: Výst.- 31775/2020-SCH (Ok) zo dňa 28.08.2020 na dobu

2 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.


Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (167.71 kB) .
 

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Mgr. Gabriela Schnirczová

Späť