Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-TN-OVBP2-2022/003854-003

Číslo registratúrneho záznamu: RZ1216/2022

Verejná vyhláška Rozhodnutie o odvolaní

Rozhodnutie o odvolaní
Verejná vyhláška
 
Popis konania / Účastníci konania
 
Toto rozhodnutie sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4   stavebného zákona a § 26 správneho poriadku  z  dôvodu veľkého počtu účastníkov konania a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli odvolacieho orgánu,  rozhodnutie  sa  zároveň zverejňuje na webovom sídle úradu https://www.minv.sk/?okresne-urady-
klientske-centra&urad=12&odbor=8&sekcia=uradna-tabula#popis, na centrálnej úradnej  elektronickej tabuli a na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu v dotknutej obci: mesto Dubnica nad Váhom.  
 
Dátum vyvesenia: ....………..…..
 
Dátum zvesenia: ………………..
 
Podpis a odtlačok úradnej pečiatky: ............................... 
 
Po uplynutí lehoty 15 dní určenej na vyvesenie žiadame mesto Dubnica nad Váhom, aby bezodkladne oznámilo skutočnosť o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky odvolaciemu orgánu.  
 
Výrok
 
Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej len "odvolací orgán"), ako správny orgán príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v spojení s článkom I § 4 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný odvolací orgán podľa § 118 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v spojení s § 9 ods. 1 a ods. 14 a 15 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe odvolania účastníka konania: Mgr. Anna Podoláková,  Centrum I 55/130-39, 018 41  Dubnica nad Váhom (ďalej len "odvolateľka") preskúmal rozhodnutie mesta Dubnica nad Váhom číslo: Výst. 31275/2021 - Ok - TS1-20 zo dňa 22.06.2021 v odvolacom konaní a takto
 
Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (98.57 kB) .

Vyvesené: 19. 1. 2022

Dátum zvesenia: 4. 2. 2022

Zodpovedá: Ing. Milan Petrík

Späť