Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU-TN-OSZP3-2022/005681-010

Číslo registratúrneho záznamu: RZ36695/2022

Verejná vyhláška Rozhodnutie „Opel Corsa“

Rozhodnutie
podľa § 67 ods. 5 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výrok
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v súlade s § 104 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe vykonaného správneho konania podľa § 46 a § 47 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny  poriadok) v znení neskorších predpisov
r o z h o d o l
v súlade s ustanovením § 67 ods. 5 zákona o odpadoch, že vlastníctvo k osobnému motorovému vozidlu OPEL CORSA, evidenčné číslo vozidla PB 401 AY, VIN: W0L000073V4108600, ktorého držiteľom je Roman Kochan, Dubnica nad Váhom nenadobúda štát a podľa § 67 ods. 6 zákona o odpadoch určuje, že osobné motorové vozidlo OPEL CORSA, evidenčné číslo vozidla PB 401 AY, VIN: W0L000073V4108600, ktorého držiteľom je Roman Kochan, Dubnica nad Váhom je starým vozidlom.
 
Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (230.25 kB) .

Vyvesené: 19. 9. 2022

Dátum zvesenia: 5. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hurajová

Späť