Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 33629/2022 - Ok - TS1-10

Číslo registratúrneho záznamu: RZ33629/2022

Verejná vyhláška Rozhodnutie „Prístavba k rodinnému domu“

Verejná vyhláška

 R O Z H O D N U T I E

Daniela Holubová, bytom Palárikova 213/54, 018 41 Dubnica nad Váhom, podala na tunajší úrad dňa 06. 09. 2021 žiadosť o dodatočné stavebné povolenie a povolenie užívania stavby „Prístavba k rodinnému domu“ na pozemku parc. č. C-KN 2234/1 kat. územie Dubnica nad Váhom, (ktorý vznikol oddelením od pozemku parc.č. C-KN 2234 kat. územie Dubnica nad Váhom geometrickým plánom č. 52736326-038/2020 vyhotoveným MAP GEO DCA s.r.o., Pod hájom 4254/210, 018 41 Dubnica nad Váhom). Stavebný úrad následne určil termín stavebného konania.

        Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníkov podľa  §§ 62 a 63 v spojení s § 82 stavebného zákona s účastníkmi konania  a dotknutými orgánmi  v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti :

 vydáva

Daniele Holubovej bytom , Palárikova 213/54, 018 41 Dubnica nad Váhom, Gabriele Populákovej, bytom J.G. Tajovského 694/4, 018 51 Nová Dubnica, Eve Rybanskej, bytom M.R. Štefánika 1061/1, 018 41 Dubnica nad Váhom a Štefanovi Záhradníkovi, bytom Centrum I. 28/61, 018 41 Dubnica nad Váhom    

 podľa § 88a, ods. 4 stavebného zákona

d o d a t o č n é    p o v o l e n i e  s t a v b y

podľa § 139 b, ods. 1 písm. c) stavebného zákona

Prístavba k rodinnému domu

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (236.13 kB).

Vyvesené: 21. 7. 2022

Dátum zvesenia: 6. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Ján Olejník

Späť