Obsah

Späť

Registratúrna značka: VÚPaD/732/2022

Číslo registratúrneho záznamu: RZ31131/2022

Verejná vyhláška Rozhodnutie „Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom – lokalita Centrum I“

Verejná vyhláška 
ROZHODNUTIE 
 
Mesto Nová Dubnica ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 119, ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní v zmysle §39a ods. 4 stavebného zákona a rozhodol nasledovne: 
 
Stavba: 
„Stojiská polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v meste Dubnica nad Váhom – lokalita Centrum I“ 
 
sa pre stavebníka Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom,  IČO:00317209 podľa § 39 a nasled. staveného zákona umiestňuje na pozemkoch parc. č. KN C 101/11, 100/76, 101/2, 146/1, 146/3 katastrálne územie Dubnica nad Váhom tak ako je zakreslené na podklade katastrálnej mapy a podľa § 66 a nasled. stavebného zákona a § 10 vyhlášky č 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)  
povoľuje. 
Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu .

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Peter Marušinec

Späť