Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutie „Záhradná chata“

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Rozhodnutie

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

vydáva

stavebníkovi Mgr. Margita Liščáková, Centrum I. 44/118, 018 41 Dubnica nad Váhom, podľa § 88a, ods. 4 stavebného zákona

dodatočné povolenie stavby

„Záhradná chata“,

na pozemku parc. č. KN-C 3624/306 (zastavaná plocha a nádvorie), kat. územie Dubnica nad Váhom.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (139.62 kB)

Vyvesené: 17. 1. 2022

Dátum zvesenia: 2. 2. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť