Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 9603/2022 – SCH

Číslo registratúrneho záznamu: RZ9603/2022

Verejná vyhláška Rozhodnutie „Zberná komunikácia priemyselného parku – I. etapa“

Verejná vyhláška

Rozhodnutie

Navrhovateľ: INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r.o., Palackého 29, 911 01 Trenčín, IČO: 36 314 641 v zastúpení I.T.E., s. r. o., Mateja Bela 2503/13, 911 08 Trenčín, IČO: 43 912 699 podal dňa 07.02.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zberná komunikácia priemyselného parku – I. etapa“ na pozemkoch p.č. C-KN 5181/1, 5179, 5183, 5180, 5149, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 5132, 5133, 5134, 5135, 5136, 5137, 5138, 5139, 5140, 5141, 5124, 5123, katastrálne územie Dubnica nad Váhom a na pozemkoch par. č. E-KN 774 a 775 katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby – líniovej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s §29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

prerušuje

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (180.25 kB).

Vyvesené: 9. 5. 2022

Dátum zvesenia: 25. 5. 2022

Zodpovedá: Mgr. Gabriela Schnirczová

Späť