Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE „Obnova bytového domu Športovcov 661, Dubnica nad Váhom“

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Športovcov 661, 018 41 Dubnica nad Váhom (IČO: 51 340 119) v zastúpení Peter Drga, Športovcov 661, 018 41 Dubnica nad Váhom, podal dňa 10. 08. 2021 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Obnova bytového domu Športovcov 661, Dubnica nad Váhom“, umiestnenej na pozemku parc. č. KN-C 1254/4, katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi  v  stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba

„Obnova bytového domu Športovcov 661, Dubnica nad Váhom“

umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 1254/4, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu (253.26 kB)

Vyvesené: 17. 1. 2022

Dátum zvesenia: 2. 2. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť