Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. – 33606/2022 - Ko

Číslo registratúrneho záznamu: RZ33606/2022

Verejná vyhláška Stavebné povolenie „Obnova, zateplenie bytového domu Pod hájom, č. 1092, Dubnica nad Váhom“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

 

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 62 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v  stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba

„Obnova, zateplenie bytového domu Pod hájom, č. 1092, Dubnica nad Váhom“

umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 2300/46, 2300/47, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, sa podľa § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

povoľuje.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (308.75 kB) .

Vyvesené: 21. 7. 2022

Dátum zvesenia: 6. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť