Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 31281/2022 – Ko

Číslo registratúrneho záznamu: RZ31281/2022

Verejná vyhláška Stavebné povolenie „Polyfunkčný objekt“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Trief, a.s., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom (IČO 36 311 880), podal na príslušný stavebný úrad dňa 10. 11. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona a na zmenu účelu užívania časti existujúcej stavby spojenú so stavebnými úpravami v súlade § 85 ods. 2 stavebného zákona na stavbu: „Polyfunkčný objekt“ na pozemku parc. č. C-KN 2300/107, kat. územie Dubnica nad Váhom. Zmena účelu užívania sa týka objektu na ulici Námestie Matice slovenskej, súpisné číslo 1294, priestor na 1. poschodí. Na stavbu vydalo mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie pod č.j.: Výst.- 3171/2006-Va – TS1-A/10 zo dňa 29. 06. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 29. 06. 2006. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie podľa § 60 a nasl. stavebného zákona a konanie o zmene účelu užívania časti existujúcej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa  § 62, § 63 a § 85 ods. 2 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi  v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavbu (zmena dokončenej stavby) podľa § 139b, ods. 5  písm. c)  stavebného zákona

Polyfunkčný objekt

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu .

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 10. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Nikol Košíková

Späť