Obsah

Späť

Registratúrna značka: Výst. - 40136/2022 – SCH

Číslo registratúrneho záznamu: RZ40136/2022

Verejná vyhláška Stavebné povolenie "Záhradná chatka"

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ   POVOLENIE

Juraj Polčák a manželka Gabriela Polčáková, obaja bytom Pod hájom 1365/164, 018 41 Dubnica nad Váhom, podali na príslušný stavebný úrad dňa 22. 09. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu (zmenu dokončenej stavby): „Záhradná chatka“, na pozemkoch parc. č. C- KN 3140/16, 3140/26, 3140/24 a 3140/25, všetky kat. územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa  § 62 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba (zmena dokončenej stavby)

 „Záhradná chatka“

na pozemkoch parc. č. C-KN 3140/16, 3140/26, 3140/24 a 3140/25, všetky kat. územie Dubnica nad Váhom, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa

p o v o ľ u j e .


Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať tu ku stiahnutiu (263.39 kB) .
 

Vyvesené: 22. 11. 2022

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022

Zodpovedá: Mgr. Gabriela Schnirczová

Späť