Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE „Zastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom, Pod hájom 960/22“

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

         

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu – Pod hájom 960, Dubnica nad Váhom, v zastúpení Okresného bytového družstva Považská Bystrica, SNP 1936, 017 07 Považská Bystrica, podali dňa 27.03.2018 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby: „Zastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom, Pod hájom 960/22“ umiestnenej na pozemku p. č. KN-C 2300/78 k. ú. Dubnica nad Váhom.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavby.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní postupom podľa § 61 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba

„Zastrešenie bytového domu v Dubnici nad Váhom,

Pod hájom 960/22“

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 1. 6. 2018

Späť