Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE „Záhradná chata“

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ   POVOLENIE

Miroslav Mutala a Jana Mutalová, obaja bytom Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Miloslav Šupák, Malé Košecké Podhradie 199, 018 31 Košecké Podhradie podali na príslušný stavebný úrad dňa 25. 03. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Záhradná chata“, na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom a na pozemku par. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, ktoré stavebný úrad spojil s územným konaním o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona.

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa  § 37, § 62 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba

 „Záhradná chata“

na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom a na pozemku par. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022, sa podľa § 39a, § 66 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa

p o v o ľ u j e .

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Gabriela Schnirczová

Späť