Obsah

Späť

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE „Parkovisko pri BD 95 - 100“

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ   POVOLENIE

Stavebník: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209 podal na príslušný stavebný úrad dňa 26. 04. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Parkovisko pri BD 95 - 100“, na pozemku parc. č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa  § 5 písm. a)  zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa  §§ 62, 63 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba

Parkovisko pri BD 95 - 100“

na pozemku parc. č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica nad Váhom

sa podľa  §  66  stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Stavba bude umiestnená na pozemku parc. č. C-KN 200/15, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý je na základe LV č. 2600 vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209.

 

Úplné znenie Verejnej vyhlášky si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 2. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Gabriela Schnirczová

Späť