Obsah

Späť

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času, Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom s predpokladaným termínom nástupu 01.08.2022

 

Mesto Dubnica nad Váhom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Centra voľného času, Pod hájom 1356, 018 41 Dubnica nad Váhom
s predpokladaným termínom nástupu 01.08.2022

Kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky:

 • vzdelanie podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej úplne stredné odborné vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 •  komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania (v prípade dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysvedčenie),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti vydané zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná činnosť pedagogického zamestnanca,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogického zamestnanca,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, IČO: 00 317 209 Mesto Dubnica nad Váhom DIČ: 2021339276 Bratislavská 434/9 www.dubnica.sk  018 41 Dubnica nad Váhom
 • čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) alebo ods. 8  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín a miesto podania žiadosti:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi žiadame doručiť v zalepenej obálke poštou na adresu:
Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom

alebo osobne do podateľne Mestského úradu, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom.

Obálku označte „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka CVČ – neotvárať!“.

Termín doručenia žiadosti: do 08.06.2022

Termín a miesto výberového konania:
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú písomne pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

 

Mgr. et  Mgr. Peter Wolf
primátor mesta

 

Vyvesené: 17. 5. 2022

Dátum zvesenia: 8. 6. 2022

Zodpovedá: Mgr. et Mgr. Peter Wolf primátor mesta

Späť