Obsah

Späť

ZÁMER č.08/2022

 

ZÁMER č.08/2022
PRENECHANIA MAJETKU MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
DO DOČASNÉHO UŽÍVANIA FORMOU PRIAMEHO NÁJMU

Dumat -  mestská príspevková organizácia, ako správca nehnuteľného majetku, budovy súp. číslo 360  (označená ako „Cymbalka“) nachádzajúcej sa na ulici Andreja Kmeťa v Dubnici nad Váhom, na pozemku parc. č. KN – C 1101, katastrálne územie Dubnica nad Váhom,  zapísanej na výlučného vlastníka mesto Dubnica nad Váhom, so sídlom Bratislavská 434/9, na LV č. 2600, vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) a § 9a  odsek 9 zákona  SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších  predpisov a podľa VZN mesta Dubnica nad Váhom č.8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v  platnom znení, vyhlasuje zámer  na dočasné užívanie majetku mesta formou priameho nájmu na nebytové priestory nachádzajúce sa v tejto budove a to:   

 

Úplné znenie Zámeru si môžete prečítať  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 30. 6. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Iveta Jurisová riaditeľka DUMAT, m.p.o.

Späť