Obsah

Späť

Zámer prenajať majetok mesta

Zámer prenajať majetok mesta

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00317209

v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a podľa článku VI. VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom

zverejňuje

zámer

prenechať majetok mesta Dubnica nad Váhom do nájmu formou priameho nájmu:

Ide o nasledovný majetok:

Popis majetku:

pozemok p. č. KN-C 800/62 o celkovej výmere 7.494 m2, LV 2600, k. ú. Dubnica nad Váhom, jeho časť o výmere 30 m2 pred zariadením Per lei, Námestie Matice slovenskej 4262/22 v Dubnici nad Váhom

Doba nájmu: na dobu od 15.05. do 15.09. bežného roka na dobu neurčitú
Účel nájmu: letná terasa
Cena nájmu: minimálne vo výške podľa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom

Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov: 15 dní odo dňa zverejnenia zámeru (do 31.05.2018)

Posledný deň lehoty je rozhodujúci pre osobné, ako aj poštové doručenie.

Doručovanie:

osobne, poštou
na adresu: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

v zalepenej obálke s nápisom - „NEOVÁRAŤ - nájom pozemku na Námestí MS (terasa 2)“

Bližšie informácie poskytne: 

referát správy majetku MsÚ, č.t  042/4455716, 4455720
v pracovných dňoch PO – ŠT od 7:30 do 15:30, PI od 7:30 do 14:00

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.05.2018

 

Ing. Marián Magdolen, odborný referent správy majetku

 

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 31. 5. 2018

Späť