Obsah

Späť

Zámer prenajať majetok mesta

Zámer prenajať majetok mesta

Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209

v súlade s § 21 zákona č. 131/2009 Z. z. o pohrebníctve a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom zverejňuje

z á m e r

prenechať majetok mesta Dubnica nad Váhom do nájmu

Ide o nasledovný majetok:

Popis majetku:  mestské pohrebisko - Starý cintorín v Dubnici nad Váhom, ul. Cintorínska, (parc. č. KN-C 1310, 1313,1328 a 1329), Nový cintorín v Dubnici nad Váhom, ul. Cintorínska, (parc. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394, 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4), mestské pohrebisko - cintorín Prejta, ul. Prejtská (parc. č. KN-C 579/2,   582/2, 575,574/1)
Doba nájmu:   na dobu neurčitú
Účel nájmu: prenájom hrobového miesta
Cena nájmu:  v súlade s platným VZN o prevádzkových poriadkoch pohrebísk na území Mesta Dubnica nad Váhom
Dôvod: pochovanie ľudských pozostatkov, resp. ostatkov.

 

Zoznam nájomcov hrobových miest:

Vyvesené: 16. 5. 2018

Dátum zvesenia: 31. 5. 2018

Späť