Obsah

Späť

Zámer prenájom pozemku pod hrobové miesta

 

Zámer prenajať majetok mesta
Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 00 317 209

 

v súlade s § 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom zverejňuje

zámer

prenechať majetok mesta Dubnica nad Váhom do nájmu

Ide o nasledovný majetok:

Popis majetku:   

mestské pohrebisko - Starý cintorín v Dubnici nad Váhom, ul. Cintorínska,  (parc. č. KN-C 1310, 1313,1328 a 1329), Nový cintorín v Dubnici nad Váhom, ul. Cintorínska, (parc. č. KN-C 3860/2, 3860/1, 4394, 100/1, 4, 2, 9/1, 4391/4), mestské pohrebisko - cintorín Prejta, ul. Prejtská (parc. č. KN-C 579/2, 582/2, 575,574/1)

Doba nájmu:  na dobu neurčitú
Účel nájmu: prenájom hrobového miesta
Cena nájmu: v súlade s platným VZN o prevádzkových poriadkoch pohrebísk na území  Mesta Dubnica nad Váhom
Dôvod:  pochovanie ľudských pozostatkov, resp. ostatkov.

 

Zoznam nájomcov hrobových miest (84.94 kB)

 

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 7. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Marian Magdolen

Späť