Obsah

Späť

Žiadosť o povolenie k výrubu drevín

 

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny") týmto Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 27. 09. 2022 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúceho na pozemku v zastavanom území obce KN-C parcela č. 1799/112 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie LV č. 329 v k. ú. Dubnica nad Váhom, ktorý je vo vlastníctve fyzických osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie. Účastníci konania a dotknuté orgány môžu nahliadnuť do spisu na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom počas úradných hodín, alebo na ústnom pojednávaní.

Vyvesené: 28. 9. 2022

Dátum zvesenia: 5. 10. 2022

Zodpovedá: Mgr. Janka Beniaková

Späť