Obsah

Späť

Zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov mesta podľa stavu ku dňu 31.12.2017

Mesto Dubnica nad Váhom zverejňuje v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12.2017.

Vyvesené: 23. 4. 2018

Dátum zvesenia: 30. 6. 2018

Späť