Obsah

 

 

Profil verejného obstarávateľa

Úrad pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124

Od 01.02.2023 sú zákazky vyhlásené verejným obstarávateľom zverejňované na:

  • profile verejného obstarávateľa 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124

  • elektronickej platforme IS EVO

https://eplatforma.vlada.gov.sk/

  • elektronickej platforme ERANET

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders

  • elektronickej platforme EKS

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/2442

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
Dubnica nad Váhom
Zastúpené: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276

 

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2023

Verejný obstarávateľ Mesto Dubnica nad Váhom

Názov predmetu zákazky

Polopodzemné kontajnery

Kancelárske potreby

Elektronické stravovacie karty

Oprava výtlkov v meste

Dubnické noviny (tlač a roznos)

Obnova osvetlenia a ozvučenia Domu kultúry

Rekonštrukcia detského ihriska sídlisko Pod kaštieľom

Rekonštrukcia detského ihriska - Prejta

Projektová dokumentácia park JBM - sadové úpravy

Rekonštrukcia Strediska triedeného zberu Dubnica nad Váhom

Ošetrenie líp Park J. B. Magina

Stavebné práce - Obnova a zníženie energetickej náročnosti Chateau Mignon, Dubnica nad Váhom

Parkovanie pred kaštielom, riešenie statickej dopravy

Vybudovanie skateparku

Štúdia SOU na nájomné byty

Parkovisko - ulica Partizánska

Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta

Osvetlenie športoviska na škole P. Demitru

Rekonštrukcia športovísk vo vnútroblokoch sídlisk

Rekonštrukcia cintorína - povrchy a osvetlenie

Výmena povrchov parkovísk Kollárova, CII 89-91

Vybudovanie cyklotrás cez mesto