Obsah

 

 

Profil verejného obstarávateľa

Úrad pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124

Od 31.03.2022 sú zákazky vyhlásené verejným obstarávateľom zverejňované na:

  • profile verejného obstarávateľa 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5124

 

  • elektronickej platforme ERANET

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders

 

  • elektronickej platforme EKS

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/2442

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
Dubnica nad Váhom
Zastúpené: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276