Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.10.2018

Zmluva uzavretá pod l'a zákona číslo 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

303/2018/RSM

Neuvedené

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

16.10.2018

Zmluva o dielo

310/2018

47 951,23 EUR

Hydroizolácie NRC s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.10.2018

Zmluva o spolupráci

278/2018

Neuvedené

OZ Wallery Art

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.10.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

295/2018

250,00 EUR

Marek Gernát

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

09.10.2018

Zmluva o spoločnom verejnom obstarávaní

308/2018

Neuvedené

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

04.10.2018

Kúpna zmluva

276/2018

1 281,80 EUR

Alois Kolínek, Mgr. Zdenka Kolínková

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

04.10.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

277/2018

15,88 EUR

INTERNACIONAL CONSULTING, spol. s r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

03.10.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

290/2018/RSM

50,00 EUR

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka

300/2018/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

ZMLUVA * o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka

299/2018/RSM

56,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

ZMLUVA *o krátkodobom - príležitostnom prenájme, výpožičke nebytových priestorov uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka

298/2018/RSM

112,00 EUR

DUMAT, mestská príspevková organizácia

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

Protokol o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku ( priestoru ) a hnuteľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

297/2018/RSM

50,00 EUR

ZŠ s MŠ Pavla Demitru

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

Protokol č. 1 o prevzatí a odovzdaní nehnuteľného majetku (priestoru) a hnuteľného majetku (materiálnotechnického vybavenia) mesta Dubnica nad Váhom v školskom zariadení na dočasné užívanie

296/2018/RSM

100,00 EUR

Základná škola s materskou školou Centrum 1 32

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

PODNÁJOMNÁ ZMLUVA

294/2018/RSM

50,00 EUR

Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

293/2018/RSM

50,00 EUR

Vysoká škola DTI, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

292/2018/RSM

50,00 EUR

Inštitút Dcér Márie Pomocnice - FMA

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

02.10.2018

NÁJOMNÁ ZMLUVA

291/2018/RSM

100,00 EUR

Spoločnosť Kováč, s.r.o.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

01.10.2018

Zmluva o dielo

269/2018

57 500,39 EUR

Ing. Miroslav Flasar

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

259/2018

3 250,00 EUR

Audiovizuálny fond

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

01.10.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

288/2018

200,00 EUR

Ing. Ivan Jurík, PhD.

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

01.10.2018

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

253/2018

350,00 EUR

Andrej Burian

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2018

Zmluva č. 287 /2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zá konníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

287/2018/RSM

15 000,00 EUR

Mestský hokejový klub Dubnica nad Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2018

Kúpna zmluva

274/2018

116,39 EUR

Miroslav Štepán, Veronika Štepánová

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

24.09.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

261/2018

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

17.09.2018

Zmluva č. 279/2018/RSM o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

279/2018/RSM

700,00 EUR

Slovenský zväz zdravotne postihnutých ZO Dubnica n/Váhom

Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: