Obsah

O mestskej časti PREJTA

Vznik obce Prejta sa traduje od zachovania jej prvej písomnej zmienky a to od r. 1379 pod názvom Peryche, potom v r. 1409 pod názvom Proytha a v r. 1439 pod menom Prerita ako príslušnosť trenčianskeho hradného panstva. 6. júna 1439 daroval kráľ trenčiansky hrad aj s príslušenstvom aj obec Prejtu svojej manželke. V r. 1447 prešla obec do panstva Pongrácovi zo Sv. Mikuláša pod názvom Przetica a od tej doby je trvale príslušenstvom ilavského hradného panstva až do zániku feudalizmu.

Po zániku obce Lieskovec boli jeho obyvatelia presťahovaní do obce Prejta a do mesta Dubnica.

V r. 1972 až 1973 (1. 2. 1973 odovzdanie deliminačného protokolu o majetku a prevzatí MNV) prešla obec v rámci integrácie Dubnice ako miestna časť Prejta s tým, že v Prejte bude zabezpečované detašované pracovisko MsNV, že do mestskej rady Dubnica budú kooptovaní dvaja zástupcovia z Prejty, že domová daň a poplatky zostanú trvale na úrovni samostatnej obce v zmysle zákona č. 143 Zb. a do Dubnice prešli 2 knihy kroniky obce Prejta ako vyplýva z deliminačného protokolu. Program Národného frontu obce Prejta bude začlenený a podporovaný v celom rozsahu v rámci programu Dubnice ako neoddeliteľná časť.

Z hľadiska rímsko-katolíckej cirkvi vždy patrila a aj patrí Prejta do farnosti Ilava. V súčasnosti je bývalá obec Prejta - súčasťou mesta Dubnice ako jej mestská časť s počtom obyvateľov pohybujúci sa okolo 1200, 350 rodinných domov, 32 bytov.

Územne nepatrí Prejta priamo do územia mesta Dubnice a je od mesta vzdialená 3 - 4 km a má svoj vlastný kataster Prejta. V rámci zastavaného územia patrí podľa začlenenia ako urbanistický okrsok „J" v rámci Dubnice, ktorý je klasifikovaný ako okrsok s nedostatočnou občianskou vybavenosťou. Preto sa poslanec a členovia VMČ - Prejta snažia svojou činnosťou pôsobiť tak, aby sa v tomto ohľade postupne vyrovnal s ostatnými okrskami mesta Dubnica. V minulosti bola v m. č. vybudovaná celoobecná plynofikácia, vodovod a elektrická sieť - ktorá má svoje nedostatky a je potrebné ich čo najskôr vyriešiť. Hlavným nedostatkom m. č. je, že tu absentuje celoobecná kanalizácia.

Tento závažný problém na úseku občianskej vybavenosti sa v súčasnosti snažia organizačne a technicky vyriešiť primátor mesta Dubnica s vedením MsÚ, poslancami MsZ a tiež VMČ - Prejta. Pretože je realizácia tejto úlohy veľmi finančne nákladná a nie je ju možné v súčasnosti riešiť z mestského rozpočtu je vyvíjané veľké úsilie a cielená činnosť zabezpečiť finančné krytie tejto stavby z európskych fondov.

Na úseku školstva sa v minulosti striedavo darilo aj nedarilo zabezpečiť základnú školu v m. č. - čo je v súčasnosti značne ovplyvnené demografickým vývojom, zákonmi SR, zmenou kompetencií a samosprávou.
V rámci kultúry sa v predchádzajúcich rokoch podarilo rekonštrukciou OB vybudovať hodnotný kultúrny stánok - Spol. dom, ktorý je využívaný aj na rôzne spoločenské činnosti. VMČ sa usiloval čerpať z bohatého kultúrneho programu mesta tak, aby sa kultúrne dianie prenieslo do mestskej časti čo sa nám darilo skôr sporadicky. V budúcnosti máme záujem, aby sa táto činnosť vylepšila.

Na úseku dopravy je potrebné riešiť rekonštrukciu niektorých cestných komunikácií a chodníkov a tiež dobudovanie nových.
V m. č. prevádzkuje svoju činnosť Futbalový oddiel Nové Považie Prejta, Základná organizácia Červeného kríža, Urbárska obec, Klub chovateľov a tiež Klub dôchodcov.