Obsah

Výbor mestskej časti

  Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom zriadilo v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a článku 13 Štatútu mesta Dubnica nad Váhom pre volebné obdobie 2014-2018 Výbor mestskej časti Prejta (VMČ Prejta).
VMČ Prejta bol zriadený na zasadnutí MsZ dňa 5.2.2015 uznesením č. 101 A /2015.

Členmi výboru sú všetci poslanci mestského zastupiteľstva zvolení v mestskej časti. V prípade VMČ Prejta ide o poslanca Antona Bušíka.
Na čele výboru je predseda, ktorým je člen výboru zvolený výborom. Výbor v mestskej časti reprezentuje obyvateľov mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta.
Podľa Štatútu mesta Dubnica nad Váhom článok 13 odsek 2 členmi výboru sú aj obyvatelia príslušnej mestskej časti zvolení MsZ. Výbor má najviac 7 členov.
Oprávnenia a povinnosti výboru pri samospráve mesta, vzťahy výboru a mestského zastupiteľstva a ďalšie potrebné veci sú upravené v Štatúte mesta Dubnica nad Váhom.

Členovia výboru mestskej časti boli zvolení na zasadnutí MsZ dňa 5.2.2015 uznesením MsZ č.101 B /2015. Anton Bušík je zo zákona členom výboru a nevolí sa, pretože bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva.

Personálne obsadenie VMČ Prejta pre volebné obdobie 2014 - 2018

  1. Anton Bušík - poslanec MsZ,
  2. Katarína Minárechová Ing. - Prejtská 82/87,
  3. Jana Ďurinová Mgr. - Prejtská 9/10,
  4. Milan Hric Ing. - Prejtská 332/286,
  5. Vladislav Goga - Prejtská 190/215,
  6. Rastislav Malovec - Družstevná 293/53,
  7. Jozef Kubovič - Prejtská 192/217.