Obsah

  • výpožičné služby absenčné a prezenčné
  • absenčné a prezenčné výpožičky periodík
  • faktografické a bibliografické informácie
  • medziknižničné výpožičné služby
  • predlžovanie výpožičnej lehoty knižničných dokumentov
  • rezervovanie knižničných dokumentov
  • sprostredkovanie rešeršných prác
  • reprografické služby (kopírovanie a tlač)
  • zabezpečenie prístupu k externým databázam
  • zabezpečenie prístupu na internet