Obsah

DUMAT - mestská príspevková organizácia

Dumat m.p.o. je organizácia zriadená mestom Dubnica nad Váhom, za účelom správy a údržby majetku mesta. Jej poslaním je prenájom bytových a nebytových priestorov. Rozpočet Dumatu sa skladá z každoročného príspevku od zriaďovateľa, doplnený o príjmy z vlastnej činnosti.

Za posledné dva roky Dumat zintenzívnil svoju činnosť v oblasti údržby, opráv a rekonštrukcie majetku mesta (opravy zatekajúcich striech, vrátane dlhodobo narušenej strechy zimného štadióna, WC pre imobilných v kinosále, rekonštrukcie sociálnych zariadení v Dome kultúry, klube dôchodcov č.2 a CNO, maľovanie priestorov atď.).

Veľký pokrok nastal aj v úspore energií. Vďaka namontovaniu meračov na vodu a elektrickú energiu, výmene zastaralých kotolní, vyregulovanie vykurovacích sústav, výmene neefektívneho osvetlenia.

Správu mestských bytov na území mesta vykonáva DUMAT, mestská príspevková organizácia, OSBD.

Kompletné informácie o spravovanom majetku, ako aj o správe, výške nájomného, evidencii žiadostí a spôsobe prideľovania bytov nájdete na webových stránkach www.dumat.sk

 

Od 01.03.2019 je riaditeľkou Ing. Iveta Jurisová.

Dosiahnuté vzdelanie získala ukončením štúdia na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach.

Doterajšie pracovné pôsobenia: 16 rokov pôsobila vo funkcií prednostky Mestského úradu v Novej Dubnici a následne v Nemšovej. Predtým pracovala 2 roky na Okresnom úrade v Trenčíne na pozícií vedúcej vnútornej správy.

Členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií: členka Dozornej rady SBUL Nemšová, pozemkové spoločenstvo.