Obsah

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. Dubnica nad Váhom

V ZpS sa poskytuje sociálna služba:
a)
 fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je najmenej IV. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V ŠZ sa poskytuje sociálna služba predovšetkým:
fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu a etiológie.

Od januára 2013 je kapacita zariadenia 249 obyvateľov, z toho v ZpS 180 a v ŠZ 69.

Ubytovanie v ZpS je zabezpečené v garzónkach a v dvojizbových bytoch. 
Garzónka je vybavená kuchynským kútikom, kúpeľňou a WC. 
V dvojizbových bytoch je jedna väčšia izba pre jedného resp. dvoch prijímateľov a jedna menšia izba pre jedného prijímateľa. V dvojizbovom byte majú prijímatelia spoločnú kúpeľňu, WC a tiež kuchynský kútik. Izby sú vybavené nábytkom zariadenia. V zariadení sa nachádzajú štyri spoločenské miestnosti, dve herne, knižnica, kaplnka, ambulancia, tri rehabilitačné miestnosti, miestnosť pre pedikúru a kaderníčku. Nad jedálňou sa nachádza veľká terasa a pri jedálni malá terasa.

Ubytovanie v ŠZ je zabezpečené v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách, ktoré sú zariadené nábytkom zariadenia. Každá izba má svoje WC a niektoré izby sú vybavené sprchovým kútom. Na poschodiach zariadenia sú priestranné bezbariérové kúpeľne. V zariadení sa nachádzajú spoločenské miestnosti, kaplnka, rehabilitačné miestnosti a ambulancie. Pri kaplnke je jedáleň, z ktorej sa vychádza na terasu a rozľahlú záhradu.

Vecný rozsah a forma poskytovanej sociálnej služby:

 1. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou (§ 13 ods. 1 zákona č.448/2008 Z.z.). Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba (§ 13 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z.)
 2. Poskytovateľ sociálnej služby vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti alebo vytvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zák. č. 448/2008 Z. z.
 3. Poskytovateľ vykonáva pre prijímateľa odborné činnosti v rozsahu: 
  a/ sociálne poradenstvo,
  b/ pomoc prijímateľovi podľa zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  c/ pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  d/ sociálna rehabilitáciu,
  e/ ošetrovateľská starostlivosť.
 4. Poskytovateľ vykonáva pre prijímateľa obslužné a ďalšie činnosti v rozsahu:
  a/ ubytovanie,
  b/ upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  c/ stravovanie
  d/ osobné vybavenie v prípade, že prijímateľ nie je schopný si toto osobné vybavenie zakúpiť zo svojho príjmu,
  e/ úschovu cenných vecí,
  f/ zabezpečovanie záujmovej činnosti.

Lekárska starostlivosť sa zabezpečuje prostredníctvom praktických lekárov z Polikliniky v Dubnici nad Váhom.

Záujmové aktivity:
Vzhľadom k významu aktívnej činnosti pre ľudský organizmus a k túžbe po účelnej sebarealizácii, ktorá poskytuje i vnútorné uspokojenie, umožňuje zariadenie prijímateľom uplatniť sa podľa ich síl, záujmov, schopností a zdravotného stavu v záujmovej, spoločensko-kultúrnej, prípadne pracovnej činnosti v rámci možností a podmienok zariadenia.

Prijímatelia majú možnosť zapojiť sa do rôznych činností:

 • krúžku šikovných rúk
 • cvičenia v telocvični
 • speváckeho krúžku
 • počítačového krúžku
 • majúmožnosť posedieť si v knižnici pri dobrej knihe
 • zahrať si gulečník, kalčeto či biliard
 • organizovanie výletov do okolia spojených s opekačkou
 • organizovanie zájazdov
 • účasť na hrách, ktoré stimulujú mozog a trénujú myseľ

Postup pri prijímaní prijímateľov do Zariadenia pre seniorov 
V zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009:

O sociálnu službu v ZpS požiada občan - senior na predpísaných tlačivách (Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu s prílohami a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu) na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste svojho trvalého bydliska. Obecný alebo mestský úrad na základe posudkov vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZpS.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v ŠZ je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na oddelení soc. vecí príslušného samosprávneho kraja, ktorý na základe posudkov vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ŠZ.

Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doručiť do zariadenia, v ktorom bude sociálna služba občanovi poskytovaná.V prípade, že zariadenie nemá voľnú kapacitu zaradí žiadateľa do evidencie žiadateľov o sociálnu službu. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 sa neposudzuje u fyzickej osoby, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov žiada z iných vážnych dôvodov.Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov sa podáva na príslušné zariadenie.

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb - § 8 odst.6.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné so sebou doniesť:

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • rozhodnutie o výške poberaného dôchodku zo sociálnej poisťovne
 • osobné ošatenie a hygienické potreby
 • zdravotný záznam
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)
 • lieky na 3 dni
 • občiansky preukaz

Adresa zariadenia:
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Pod hájom 1291/119 
018 41 Dubnica nad Váhom

Kompletné informácie o postupe pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov, počte voľných miest, ako aj o evidencii žiadostí a poradovníky čakateľov nájdete na webových stránkach http://dubina.org/.
Riaditeľkou Zariadenia pre seniorov Dubina, m.r.o. je Mgr. Iveta Kollmanová

 

Dokumenty

Dodatok č. 2 Organizačného poriadku a Organizačnej schémy ZpS Dubina