Obsah

Projekty mesta Dubnica nad Váhom

s podporou EU a grantových programov

 
Podané a schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v roku 2017 - 2020:

 Názov projektu    Žiadaná výška NFP  Schválený NFP 

Moderné technológie pre moderné mesto

 • pripravovaný projekt
   

Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov prostredníctvom informačných nástrojov v Dubnici nad Váhom

 • Stav:  hodnotiaci  a schvaľovací proces
46 144 €  

Systém automatickej požičovne bicyklov v Dubnici nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
218 636 € 217 952 €

Rozvoj sektorových zručností zamestnancov mesta Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
58 084 € 54 568 €

Modernizácia objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania Centra integrovanej zdravotnejstarostlivosti

 • Stav:  Schválený NFP, príprava Zmluvy o  poskytnutí NFP
773 827 € 773 713 €

Podpora opatrovateľskej služby v meste Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
395 200 € 395 200 €

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
116 136 € 116 136 €

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
123 405 € 118 395 €

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom

 • Stav:  Zmluva o  poskytnutí NFP
135 385 € 131 042 €

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP
1 407 151 € 1 407 151 €

Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí NFP

637 925 € 633 813 €

Cyklotrasy mesta Dubnica nad Váhom

 • Stav:  Odstúpennie od Zmluvy  o poskytnutí NFP
425 798 € 425 798 €

Podané a schválené žiadosti z dotačných grantových programov v roku 2017 - 2019:

 Názov projektu - poskytovateľ   Žiadaná dotácia   Schválená dotácia 
ROK 2019    

Kamerový systém

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
6 000 € 5 000 €

26. Dubnický folklórny festival

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
26 000 € 12 000 €

Mestská knižnica Dubnica nad Váhom - obohatenie knižničného fondu

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
3 000 € 1 500 €

Skvalitnenie interiérového vybavenia mestskej knižnice

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
5 000 € 3 000 €

 Grotta v parku J.B.Magina - Ministerstvo kulrúry SR 

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
29 076 € 15 000 €
ROK 2017 a 2018    

825. výročie mesta v štýle Izabella -  Fond na podporu umenia

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
17 000 € 3 000 €

Po stopách Izabelly - Dubnické múzeum - Fond na podporu umenia

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
19 900 € 10 000 €

Havária v ZŠ s MŠ Pavla Demitru - Ministerstvo školstva SR

 • Stav:  pridelená dotácia
85 000 € 60 000 €

Višehradské športové hry - Visegrad Fund

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí grantu
21 165 € 21 165 €

Mestská knižnica Dubnica nad Váhom - obohatenie knižničného fondu - Fond na podporu umenia

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
4 750 € 2 000 €

Informovanosť=návštevnosť - projekt pre Kino Lastovička - Audiovizuálny fond

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
1 165 € 1 000 €

Kino Lastovička - podpora návštevnosti - Audiovizuálny fond

 • Stav:  schválená dotácia
3 810 € 3 250 €

Zelená knižnica - Trenčiansky samosprávny kraj z programu Zelené oči

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
1 860 € 1 860 €

25. ročník Dubnického folklórneho festivalu - Trenčiansky samosprávny kraj

 • Stav: Zmluva o poskytnutí dotácie
3 000 € 1 000 €

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov Slovenskej republiky na rok 2018 na výkon prác na vojnových hroboch

 • Stav:  Zmluva o poskytnutí dotácie
2 500 € 2 020 €

V rokoch 2008 – 2016 boli s finančnou podporou Európskej únie realizované v meste Dubnica nad Váhom nasledovné projekty s prideleným nenávratným finančným príspevkom (NFP):

Názov projektu  Výška NFP 
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad Váhom - viac 1 595 951 €
Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom  - viac 1 930 110 €
Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom  - viac  1 575 098 €
Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov v Dubnici n/V pre obyvateľov postihnutých Alzhaimerovou a Parkinsonovou chorobou - viac 2 848 101 €
Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum - viac 2 351 224 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v Dubnici n/V - viac 188 087 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Dubnica nad Váhom -viac 226 269 €
Tradície nás spájajú  12 269 €
Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín - Dubnica (Vzdelávacie aktivity pre CNO a CVČ) - viac 69 504 €
Cyklotrasa Slavičín - Nevšová - Luhačovice (vypracovanie projektovej dokumentácie) 22 332 €
Protipovoďnová opatření a varovný systém Říká - Vlára - Váh  - viac 186 927 €
Cez Karpaty na vohľady: Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka – Ilavskodubnicka - viac

121 506 €

 


V rokoch 2007 – 2017 boli podporené z dotačných grantových programov v meste Dubnica nad Váhom nasledovné projekty s pridelenou dotáciou: 

 Názov projektu - poskytovateľ   Schválená dotácia 
14. - 24. ročník Dubnického folklórneho festivalu - Fond na podporu umenia 37 000 €
14. - 24. ročník Dubnického folklórneho festivalu - Trenčiansky samosprávny kraj 17 500 €
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom - nákup kníh - Fond na podporu umenia 13 900 €
Digitalizácia kina - Audiovizuálny fond 27 000 €
Pranier - reštaurovanie stĺpu hanby - Ministerstvo kultúry SR 2 500 €
Ľudové tradície starej Dubnice - publikačná činnosť - Ministerstvo kultúry SR 5 000 €
Súsošie na podstavci, sv. Ján Nepomucký s anjelmi - Ministerstvo kultúry SR 12 100 €
Ľudový odev Ilavskej kotliny - publikačná činnosť - Ministerstvo kultúry SR 3 000 €
Informatizácia mestskej knižnice - Ministerstvo kultúry SR 2 850 €
Kniha Lieskovec - publikačná činnosť - Ministerstvo kultúry SR 3 400 €
Dubnický nárečový slovník - publikačná činnosť - Ministerstvo kultúry SR 1 300 €
Park J.B. Magina - Ministerstvo kultúry SR 20 000 €
Projekt Grotta (Babylon) - Ministerstvo kultúry SR 44 128 €
Pamiatkový výskum - Kaštieľ v Dubnici nad Váhom - Ministerstvo kultúry SR 9 100 €
Monografia mesta Dubnica nad Váhom - Ministerstvo kultúry SR 7 000 €
Projekt statického zabezpečenia objektu Kaštieľ krídlo B, C, D, E v Dubnici nad Váhom - Ministerstvo kultúry SR 19 916 €
Projekt Z našich koreňov III – Dobrí večer náš pán gazda - zbierka - Ministerstvo kultúry SR 1 328 €
Projekt  Ochrana Mestskej knižnice prostredníctvom kamerového a elektromagnetického zabezpečovacieho systému - Ministerstvo kultúry SR 4 315 €
Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb - materiálové vybavenie - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 28 300 €
Nákup 9 miestneho mikrobusu so zdvíhacou plošinou pre vozíčkarov - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25 200 €
Vybavenie priestorov na rehabilitačno – športovú činnosť pre Zariadenie pre seniorov - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 12 614 €
Zariadenie na zlepšenie manipulácie s imobilnými a ťažko mobilnými klientmi v Zariadení pre seniorov - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  6 639 €
Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v Meste Dubnica n/V 70 557 €
Rekonštrukcia Domu kultúry - Ministerstvo financií  SR 13 000 €
Rekonštrukcia Mestskej polikliniky - Ministerstvo financií  SR 15 000 €
Viacúčelové miniihrisko - nadácia SPP 33 200 €
Materiálno-technický rozvoj v oblasti školských areálov škôl so športovými triedami - infraštruktúra - Ministerstvo školstva SR 66 400 €
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia - Environmentálny fond 5 000 €
Zametacia a čistiaca technika pre zlepšenie kvality ovzdušia v meste Dubnica nad Váhom - Environmentálny fond 103 740 €
Sanácia skládok - Environmentálny fond 9 850 €