Obsah

OP Cezhraničnej spolupráce SR – ČR na roky 2007 – 2013

Cez Karpaty na vohľady: Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka – Ilavskodubnicka

Výška nenávratného finančného príspevku:  121 506 Eur

Cieľ projektu: podpora kultúrneho rozvoja a spolupráce cezhraničných regiónov Ilavskodubnicka a Valašskokloboucka v oblasti tradícií ľudovej kultúry a tradície ochotníckeho divadelníctva regiónu.

Spoločným výstupom projektu bolo muzikálové predstavenie Perinbaba spolupracujúcich folklórnych a divadelných súborov. Podpora kultúrneho rozvoja v jednotlivých regiónoch je skvalitnená vďaka obnove technického a materiálového vybavenia kultúrnych inštitúcii a organizácii. Obnovením veľkej sály Domu kultúry sa skvalitnila kultúrna infraštruktúra a zlepšili sa podmienky pre prezentáciu ľudovej kultúry pre účinkujúcich i pre divákov.

Protipovodňová opatření a varovný systém Říká - Vlára – Váh

Výška nenávratného finančného príspevku:  186 927 Eur

Cieľ projektu: skvalitnenie systému varovania v regióne proti krízovým situáciám,  posilnenie informačnej a komunikačnej podpory krízového štábu na českej a slovenskej strane.

Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – Dubnica

Výška nenávratného finančného príspevku:  69 504,00 Eur

Cieľ projektu: posilnenie celoživotného vzdelávania na obidvoch stranách hraníc, využitie skúsenosti obidvoch partnerov v tejto oblasti a prepojenie aktivít v oblasti rozvoja osobného potenciálu sociálne a zdravotne znevýhodnených cieľových skupín cestou vzdelávania a zmysluplného využívania voľného času.

Mesto Dubnica nad Váhom bolo úspešné v spolupráci s Nadáciou Jana Pivečky v meste Slavičín. V meste Dubnica nad Váhom boli aktivity realizované v Centre neziskových organizácií a v Centre voľného času.

logo