Obsah

Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Názov projektu: Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta
Výška nenávratného finančného príspevku: 823 879 EUR
Dĺžka realizácie aktivít: 12 mesiacov
Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom – Prejta, je vybudovanie novej cyklotrasy v meste za účelom zvýšenia atraktivity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb. Výstavbou novej cyklotrasy, ktorá bude spájať časť mesta Dubnica nad Váhom s mestskou časťou Prejta sa vytvoria bezpečné podmienky pre ekologickú nemotorovú dopravu. Zámerom vybudovania cyklotrasy je tiež podpora trvalo udržateľného miestneho dopravného systému, ktorý zaručuje mobilitu pre všetky kategórie občanov prostredníctvom cyklistickej dopravy. Využívanie cyklistickej dopravy prispieva k zníženiu celkového znečistenia ovzdušia, prispieva k zlepšeniu kvality života a k zabezpečeniu vyváženého a udržateľného územného rozvoja. Celková dĺžka novovybudovanej cyklotrasy prostredníctvom podpory bude 2,93916 km.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie.  

logo