Obsah

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 407 150,72 EUR
Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Zámerom realizácie projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti dôležitého administratívneho verejného objektu v Dubnici nad Váhom. Súčasný stav objektu nespĺňa tepelnoizolačné vlastnosti požadované aktuálnou normou ani hygienické kritériá. Realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických národných ako aj európskych cieľov v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov pri súčasnom znížení energetickej náročnosti verejných budov. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením emisií, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v danom regióne. Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom optimálne zvolených riešení v zmysle návrhu energetického auditu a projektovej dokumentácie, a teda zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou osvetlenia, rekonštrukciou prípravy teplej vody a využitím OZE – inštaláciou fotovoltického zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu – ohrev teplej vody.

logo