Obsah

Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 633 813,06 EUR
Názov projektu: Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

Projekt rieši stavbu nového objektu škôlky k jestvujúcim budovám ZŠ s MŠ Centrum I 32. Novovybudovaný objekt bude umiestnený v areáli súčasnej Základnej školy s materskou školou. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl v meste Dubnica nad Váhom výstavbou nového objektu MŠ za účelom zvýšenia súčasnej kapacity materskej školy celkovo o 3 nové triedy a 70 nových miest vrátane obstarania potrebného materiálno-technického vybavenia.

logo