Obsah

 

Projekt  Moderné technológie pre moderné mesto

Dôvodom realizácie predkladaného projektu s názvom „Moderné technológie pre moderné mesto“ je zavedenie moderných technológií v rámci vykonávania verejných činností mesta Dubnica nad Váhom. Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom prepojiť mestský informačný systém a externé senzory a zariadenia potrebné pre získavanie a poskytovanie dát. Predkladaná štúdia je štúdiou uskutočniteľnosti pre programové obdobie 2014 – 2020 pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť. Typ projektu: Internet vecí pre mestá a verejnú správu.

 

Táto štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav a rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy, spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry. Hlavnou úlohou navrhovaného riešenie bude bezpochybne zefektívnenie hospodárenia mesta, poskytovania služieb mesta a skvalitnenia života občanov. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, zmonitorovanie aktuálnej situácie mesta, základná analýza nákladov a prínosov, prioritizácia a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta pre budúcu implementáciu.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: eva.granatova@dubnica.eu  

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

 

Štúdia uskutočniteľnosti

Prílohy k ŠU

Test ŠP

TCO

Pripomienkový formulár

 

Dňa 13.07.2020