Obsah

 

EU

 

Mestu Dubnica nad Váhom bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projektu „Moderné technológie pre moderné mesto“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, Špecifický cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.


Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ANV2 bola uzavretá dňa 23.07.2021 a účinnosť nadobudla dňa 31.07.2021.


Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernmentu služieb prostredníctvom implementácie moderných technológií pre obyvateľov mesta Dubnica nad Váhom.

Stanovený cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie 5 aktivít:
1. Analýza a dizajn riešenia
2. Nákup HW a krabicového softvéru
3. Implementácia
4. Testovanie
5. Nasadenie


Realizáciou tohto projektu bude naplnený merateľný ukazovateľ: 229 zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe.


Realizácia hlavných aktivít projektu bude prebiehať v období 12/2021 – 10/2023.


Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 609 235,20 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 578 773,44 EUR


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.


„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk


www.mindop.sk                                         www.eufondy.sk