Obsah

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 118 395,01 EUR
Názov projektu: Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Centrum I. 32

 

Projekt modernizácie a zlepšenia technického vybavenia odborných učební v Základnej škole s Materskou školou Centrum I. 32, je tvorený štyrmi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební biológie/chémie, knižnice, IKT učebne a drobnými stavebnými úpravami učební:

Hlavná aktivita č.1: Obstaranie biologickej/chemickej učebne
Hlavná aktivita č.2: Obstaranie knižnice
Hlavná aktivita č.3: Obstaranie IKT učebne
Hlavná aktivita č.4: Drobné stavebné úpravy priestorov učební

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných sústav pomôcok do učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy s materskou školou Centrum I. 32 v meste Dubnica nad Váhom. Škola disponuje priestorovými kapacitami. V rámci projektu nebudú realizované zásadné stavebné úpravy, budú sa realizovať iba stavebné úpravy spojené s nevyhnutným prispôsobením priestorov odborných učební na vyučovanie.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu Centrum I. 32 v Dubnici nad Váhom. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební. Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

logo