Obsah

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 118 395,01 EUR
Názov projektu: Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom

 

Projekt modernizácie a zlepšenia technického vybavenia odborných učební v Základnej škole s Materskou školou Pod hájom, je tvorený štyrmi hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu učební podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov a učební IKT pre rozvoj informačno - komunikačných zručností žiakov základných škôl prostredníctvom 4 hlavných aktivít.

Učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných sústav pomôcok do učební. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy s materskou školou Pod hájom v meste Dubnica nad Váhom. Škola disponuje priestorovými kapacitami. V rámci projektu nebudú realizované zásadné stavebné úpravy, budú sa realizovať iba stavebné úpravy spojené s nevyhnutným prispôsobením priestorov odborných učební na vyučovanie.

Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci Základnú školu Pod hájom v Dubnici nad Váhom. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania v prípade využitia vybudovanej infraštruktúry.

Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební. Cieľ  projektu je tak v súlade so Špecifickým cieľom IROP (ŠC) č. 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2.

Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

logo