Obsah

Modernizácia objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 773 713,87 EUR
Názov projektu: Modernizácia objektu polikliniky v Dubnici nad Váhom za účelom vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

Predmetom realizácie projektu je vytvorenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dubnica nad Váhom. Hlavným cieľom projektu je integrovanie lekárov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a posilnenie ich úloh ako hlavných manažérov pacienta v oblasti jeho zdravia. Projekt svojou realizáciou umožní dosiahnuť tiež i čiastkové ciele, medzi ktoré patria:

  • Zlepšenie kvality, efektívnosti a rozsahu zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb,
  • Rozšírenie rozsahu, dostupnosti a účinnosti zdravotníckych a súvisiacich služieb
  • Priblíženie poskytovaných služieb obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom

Uvedené ciele budú v rámci projektu dosiahnuté prostredníctvom jednotlivých aktivít, medzi ktoré patria:

  • Rekonštrukcia budovy CIZS;
  • Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia pre potreby CIZS;
  • Modernizácia IKT infraštruktúry;
  • Zabezpečenie bezbariérového prístupu pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu;
  • Stavebno-technické úpravy objektu za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti CIZS.

Takýmto spôsobom umožní projekt zvýšiť úroveň zdravotnej starostlivosti v meste Dubnica nad Váhom najmä s ohľadom na potreby pacienta, ktorému zabezpečí základnú primárnu integrovanú starostlivosť na jednom mieste, čím sa jeho liečba stane efektívnejšou a finančne menej náročnou. Takýmto spôsobom projekt zabezpečí obyvateľom mesta Dubnica nad Váhom a jej okolia prístupnú, vhodnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

 

logo