Obsah

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Výška nenávratného finančného príspevku: 116 136,55 EUR

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom.

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 08/2018 - 12/2018

eu

EURÓPSKA ÚNIA

KOHÉZNY FOND

op

www.op-kzp.sk