Obsah

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

op

s

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Európske štrukturálne a investičné fondy

eu

Názov projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Dubnica nad Váhom

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Výsledok projektu: Výrazné zníženie zmesového komunálneho odpadu vzhľadom na zvýšenie množstva vyseparovaného BRKO prostredníctvom obstaraných kompostérov.

Výška nenávratného finančného príspevku: 116 136,55 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 05/2018 - 09/2018

Popis projektu: Hlavná aktivita nášho projektu podporuje predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dubnica nad Váhom a katastrálnom území Prejta. 

Mesto poskytne kompostéry obstarané v rámci realizácie projektu obyvateľom bezodplatne. Mesto pristúpi k forme a spôsobu poskytnutia kompostérov prostredníctvom zápisnice s protokolárnymi prebratiami. Kompostéry budú označené štítkami/nálepkami so základnými prvkami publicity. 

Vyprodukovaný kompost nebude obchodovateľný a bude slúžiť výlučne na vlastné potreby dotknutých domácností.