Obsah

Modernizácia a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Pod hájom

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov základnej školy prostredníctvom vybudovania odborných učební a vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie prístupu ku vzdelávaniu.

Cieľovou skupinou predkladaného projektu sú žiaci v procese vzdelávania a odbornej prípravy a osoby zúčastnené na celoživotnom vzdelávaní na ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici nad Váhom. Podpora základného vzdelávania je v rámci predkladaného projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov a učební IKT pre rozvoj informačno - komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy Pod hájom 967.  

Projekt je zameraný na modernizáciu učební:

  • učebňa IKT
  • učebňa polytechnická
  • učebňa prírodovedná