Obsah

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Dubnica nad Váhom
dopytovo-orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Výška nenávratného finančného príspevku: 326 400 EUR

Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023

Hlavný cieľ projektu: Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby občanom odkázaným na pomoc inej osoby v ich prirodzenom domácom prostredí s úmyslom zlepšiť kvalitu ich života.

l

lloga

www.ludskezdroje.gov.sk, www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk