Obsah

Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 575 098,054 Eur

Cieľ projektu: Revitalizáciou centrálnych priestranstiev zvýšiť kvalitu života občanov a dosiahnuť bezpečnosť a lepšiu dostupnosť Centrálnej mestskej zóny.

Rekonštrukciou námestia došlo k vytvoreniu relaxačných verejných priestorov pešieho charakteru. Dosiahla sa lepšia dostupnosť verejného priestranstva, lepšia obsluha priľahlých nehnuteľností a zlepšenie stavebno-technického stavu peších spevnených plôch.

Námestie je obohatené množstvom zelene, fontánou, vybavené mestským mobiliárom a  stožiarovými svietidlami. Projekt vyriešil bezbariérovosť spevnených plôch.

Z hľadiska dopravy má v sústave priestorov Námestia Matice slovenskej osobitý význam projektom riešený priestor pred SPŠ. Vzhľadom na zabezpečenie komfortu cestujúcich využívajúcich autobusovú dopravu projekt prispel k rekonštrukcii jestvujúcich zastávok MHD. 

logo