Obsah

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 Energetika
Opatrenie 2.2.: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
http://www.mhsr.sk
Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom
Výška nenávratného finančného príspevku: 226 269,37 Eur
Názov projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom

Opis projektu: Modernizácia sústavy verejného osvetlenia za účelom zníženia energetickej náročnosti svetelnej sústavy prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel

  • modernizácia existujúcich svietidiel v počte 331 ks svietidiel za nové svietidlá s technológiou LED
  • výmena existujúcich výložníkov na betónových podperných bodoch pre osadenie nových svietidiel v počte 15 ks,
  • doplnenie nových riadiacich jednotiek do 5 rozvádzačov a tým zmodernizovanie systému riadenia verejného osvetlenia.

tabula