Obsah

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom

Operačný program: Konkurencie schopnosť a hospodársky rast

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Miesto realizácie projektu: Dubnica nad Váhom

Výška nenávratného finančného príspevku: 188 087,08 Eur

Cieľ projektu: Rekonštrukciou verejného osvetlenia zlepšiť technický stav verejného osvetlenia - zníženie energetických nákladov, zvýšenie bezpečnosti na komunikácii 1. triedy, zníženie nákladov na údržbu.

logo