Obsah

Poskytovanie dotácie na stravu od 1. mája 2023

 

Novelou zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“).

Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

  1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
    materskej škole a odobralo stravu,
  2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo stravu,
  3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

Nárok na dotáciu na stravu majú

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

  1. posledný ročník MŠ alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania,
  2. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ (t. j. dieťa vo veku od 2. do 5. rokov), a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu upozorňujeme, že v prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo základnú školu, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) o dotáciu písomne požiada.

V prípade, ak rodič dieťaťa nedoručí písomnú žiadosť zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým rodič v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiada.

Nárok na dotáciu detí z Ukrajiny

Vzhľadom na skutočnosť, že z titulu dieťaťa v ŽM už nebudú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu deti v ZŠ alebo v poslednom ročníku MŠ, bolo upravené aj poučenie v rámci Formulára na posúdenie príjmu domácnosti pri poskytnutí dotácie na stravu a školské potreby pre deti s osobitnou ochranou alebo deti, ktorých zákonný zástupca je osoba s osobitnou ochranou. Tento formulár je určený na posúdenie príjmu domácností mladších detí z Ukrajiny v MŠ, na ktoré nebol od 01.01.2023 poskytnutý preddavok dotácie na stravu a dieťa sa bude stravovať v školskej jedálni od 01.05.2023.