Obsah

 

Poskytovanie dotácií na stravu

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov upravuje poskytovanie daňového bonusu na dieťa, čo má vplyv na poskytovanie dotácií na stravu. V zmysle uvedeného zákona daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku, alebo
  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu.

Oprávnenosť dieťaťa na poskytnutie dotácie na stravu jeho zákonný zástupca preukazuje zriaďovateľovi školy čestným vyhlásením, v ktorom vyhlasuje, že na toto dieťa nebude uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov veku.

 

Nárok na dotáciu na stravu majú

  • deti v poslednom ročníku materskej školy (predškoláci) v prípade, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napríklad osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov),
  • deti navštevujúce základnú školu, pokiaľ si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus,
  • deti MŠ a ZŠ v hmotnej núdzi alebo v životnom minime, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu upozorňujeme, že ak by si zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil aj daňový bonus, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne alebo zriaďovateľa školy. Pokiaľ bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene, zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky poskytnuté finančné prostriedky na dieťa ako dotáciu na stravu.

 

 

Odklik na: