Obsah

Doprava

Dubnica nad Váhom leží na strednom Považí. Už v minulosti svojou zemepisnou polohou bola predurčená k tomu, aby jej územie križovali dôležité dopravné ťahy, čo malo nemalý význam pre rozvoj nášho mesta.

Cestná doprava:

Mesto Dubnica nad Váhom leží priamo na ceste I/61 Bratislava-Trenčín-Žilina. Ťah  cesty I/61, Poľsko – Orava – Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava – Rusovce – Maďarsko, je zaradený do diaľničnej siete ako budúca diaľnica D61. Na diaľnicu D1 Bratislava -   Žilina je mesto pripojené diaľničným privádzačom -  cestou I/57 „smer Horné Sŕnie“. Diaľnice D1  aD61 sú súčasťou európskeho diaľničného systému a sú zaradené do siete ciest s medzinárodnou prevádzkou, ktorá je súčasťou európskej cestnej siete s označením E - 50 a E - 75.

Prímestská doprava:

Ťažisko dopravy do zamestnania a inej dopravy je na prímestskej autobusovej doprave SAD. Hlavné spoje sú Ilava – Trenčín, Ilava – Nová Dubnica, Ilava – Trenčianska Teplá, Dubnica nad Váhom – Dolná Poruba, Dubnica nad Váhom – Nemšová,  Považská Bystrica – Trenčín. V meste zastavujú aj diaľkové autobusové linky smerujúce  do Bratislavy, Žiliny, Spišskej Novej Vsi, Bardejova, Košíc, Prahy, Brna, Příbramu, Banskej Bystrice.

Železničná doprava:

Mestom Dubnica nad Váhom prechádza hlavný ťah  železničného systému a tvorí ho trať č. 120 Bratislava – Žilina – Košice, ktorá patrí medzi magistrálne železničné ťahy. Spája významné sídla od Bratislavu cez Trnavu,  Piešťany aTrenčín smerom na Dubnicu nad Váhom,  Považskú Bystricu a Žilinu. V osobnej  doprave je využívaná vlakmi najvyššej kategórie EC (Eurocity) aIC (Intercity). V nákladnej  doprave je zaradená do trás AGTC (dohoda o preprave v kombinovanej doprave) s označením E63. V súčasnosti je to dvojkoľajná elektrifikovaná trať s max. rýchlosťou 120 km/h. 

Letecká doprava:

Bratislava – 140 km vzdialené medzinárodné letisko.

Lokálne letisko Slávnica – 5 km

Letisko Trenčín – 18 km

Plánované opravy a výstavba nových komunikácií a chodníkov:

V meste sa postupne opravujú chodníky a komunikácie, ktoré boli uvedené do prevádzky v 80-tich rokoch. Od vtedy neboli komplexne opravované a v súčasnosti sú vo veľmi zlom stave. Mesto každoročne investuje nemalé finančné prostriedky na obnovu a údržbu ciest, ale to nestačí pokryť skutočné potreby.
V súčasnosti (r. 2013) sa realizuje modernizácia železničnej trate. V rámci modernizácie ŽSR vybudovali nadjazd pri zimnom štadióne a pokračujú v rekonštrukcii (osádzanie protihlukovej steny, výmena koľajníc, vybudovanie podchodu pod žel. traťou, rekonštrukcia žel. stanice atď. ).
V súvislosti s modernizáciou železničnej trate sa uskutočnilo dňa 11. februára 2013 stretnutie obyvateľov sídliska za traťou s primátorom mesta Ing. Jozefom Gašparíkom, poslancom Františkom Mikoláškom a pracovníkmi referátu dopravy MsÚ. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie riešenia dopravnej situácie na uvedenom sídlisku po uzatvorení železničného priecestia, ku ktorému došlo 18. februára.
Po výmene viacerých názorov obyvatelia navrhli nasledovné riešenia:

1. Zjednosmernenie ulíc Gagarinova (smer Trenčín) a Murgašova (smer Ilava). Časť obyvateľov zastávala názor smerovania dopravy opačným smerom.

2. Ponechanie obojsmernej premávky na uliciach Gagarinova a Murgašova s nasledovnými opatreniami:

  • - na ulici Gagarinovej vzhľadom na súčasnú dopravnú situáciu (parkovanie os. automobilov na miestnej komunikácii v oboch smeroch jazdy) umiestnenie dopravného značenia „zákaz státia v oboch smeroch" a zamedzenie prejazdu nákladných automobilov do 3,5t;
  • - mesto súčasne v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky navrhovalo vybudovanie chodníka na ulici Gagarinovej, toto riešenie však väčšina prítomných obyvateľov odmietla;
  • - na ulici Murgašovej ponechanie obojsmernej premávky s možnosťou prejazdu nákladných vozidiel, vzhľadom na potrebu zásobovania zóny ľahkého priemyslu. Súčasne je potrebné poznamenať, že predmetné zásobovanie bolo i v minulosti smerované po uvedenej komunikácii.

3. Vybudovanie obchvatu okolo Kočkovského kanála smerom od kanálového mosta po ulicu Murgašovu s následným presmerovaním dopravy po tejto komunikácii a uzatvorením ulice k Váhu. Uvedeným opatrením by sa zabránilo prejazdu motorových vozidiel smerujúcich z poza Váhu cez IBV za traťou.

Vzhľadom k tomu, že nedošlo k jednoznačnej dohode medzi zúčastnenými, mesto pristúpilo k ponechaniu obojsmernej premávky na ulici Murgašovej aj Gagarinovej a umiestneniu príslušného dopravného značenia v zmysle s požiadaviek občanov (t. j. zákaz státia na ulici Gagarinovej s obmedzením prejazdu nákladnej dopravy).

V marci 2013 obyvatelia Gagarinovej ulice spísali petíciu za zjednosmernenie Gagarinovej ulice, vzhľadom k tomu, že po uzavretí žel. priecestia pri reštaurácii Šanghaj došlo k nárastu počtu prechádzajúcich motorových vozidiel po tejto ulici.

V rámci prešetrovania petície bolo skonštatované, že uvedená skutočnosť vzniká v dôsledku toho, že Železnice SR rekonštruujú železničnú trať a ťažkými mechanizmami sa pohybujú po ul. Murgašovej, čo mnohokrát znemožňuje prejazd osobnej dopravy po tejto ulici. Na základe uvedeného väčšina osobných automobilov prechádza po ulici Gagarinovej. Pri prešetrovaní uvedenej petície bolo dohodnuté, že do ukončenia rekonštrukčných prác na žel. trati nie je možné zjednosmerniť ulicu Gagarinovu a Murgašovu. V opačnom prípade by ŽSR mali znemožnený prístup ku stavbe a nebolo by možné vykonať rekonštrukciu bez porušenia právnych predpisov. Súčasťou stretnutia bola aj dohoda, aby nákladné vozidlá, smerujúce do zóny ľahkého priemyslu boli počas rekonštrukcie železnice odklonené z ulice Murgašovej na obslužnú komunikáciu pozdĺž Vážskeho kanála.

ŽSR stanovili termín dokončenia rekonštrukcie železničnej trate na november 2013. Po ukončení rekonštrukčných prác a odstránení ťažkých mechanizmov z ulice Murgašovej bude táto priechodnejšia pre osobnú dopravu a je predpoklad odbremenenia aj ulice Gagarinovej. V prípade, že uvedeným riešením nedôjde k zníženiu počtu motorových vozidiel prechádzajúcich po ul. Gagarinovej, bude otázka zjednosmernenia ul. Gagarinovej opätovne riešená zvolaním stretnutia dotknutých obyvateľov so zástupcami mesta a v prípade, že nedôjde k dohode, formou miestneho referenda.