Obsah

Plynofikácia

Dubnica nad Váhom je zásobovaná zemným plynom naftovým s výhrevnosťou 33,5 MJ.m-3. Cez katastrálne územie prechádza vysokotlakový plynovod (DN 300 PN 2,5 MPa) a plynovodná prípojka (DN 200 PN 2,5 MPa). Mesto je plne plynofikované, podľa lokalít na báze nízkeho aj stredného tlaku.

Dodávka plynu sa realizuje prostredníctvom regulačných staníc. V Dubnici nad Váhom sú dve regulačné stanice plynu VT/ST so súčtovým výkonom 11 000 m3.h-1 a nadväzné regulátory ST/NT. V okrsku Prejta je nezávislá sieť s RS 1 200 m3.h-1. Okrem toho priemyselný závod ZŤS je plynofikovaný nezávisle s vlastným odberným zariadením formou veľkoodberu plynu z diaľkovodu. V meste je dvojstupňový distribučný systém, a to strednotlaková sieť pre kotolne a väčších odberateľov plynu a nízkotlaková sieť pre domácnosti a ostatný malo odber plynu. V Prejtej je nezávislá strednotlaková sieť.

Úroveň plynofikácie je na vysokom stupni a blíži sa úplnej plynofikácii všetkých domov a bytov. Obdobná situácia je aj na úseku vybavenosti, remesiel a služieb. Použitie plynu je komplexné pre všetky tepelné procesy včítane vykurovania (v nízko podlažnej zástavbe priamo, v hromadnej viacpodlažnej nepriamo cez blokové plynové kotolne).

Plošná plynofikácia pre všetky tepelné procesy a očakávaný vzrast zaťaženia plynovodov v návrhovom a prognóznom období na jednej strane a zložitá rozvodná distribučná sieť plynovodov v dvoch tlakových úrovniach indikujú potrebu vypracovať Generel plynofikácie mesta vo väzbe na ÚPD.