Obsah

Voda

  1. Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Považská Bystrica prevádzkuje v meste Dubnica nad Váhom verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a ČOV. Čistenie odpadových vôd zabezpečuje mestská ČOV. V Prejtej nie je vybudovaná kanalizačná sieť. Likvidácia splaškových vôd je v individuálnych žumpách a septikoch.
  2. Na verejný vodovod dlhý cca 44 km bolo k 31.12. 2003 napojených 25 502 obyvateľov mesta. Potreba vyrobenej vody bola 161,6 l/deň/obyvateľa a potreba vody fakturovanej bola 124,1 l/deň/osoba. V roku 2003 bola voda vyrobená v objeme 1 510 936 m3, voda fakturovaná obyvateľom v objeme 1 008 667 m3 a z toho vyplývajúce straty v sieti 339 891 m3, t.j. 23,2%.
  3. Na verejnú kanalizáciu v dĺžke cca 34 km bolo k 31.12. 2003 napojených 22 179 obyvateľov. Ide o jednotnú kanalizáciu s troma odľahčovacími komorami. V roku 2003 bola voda odkanalizovaná v objeme 1 530,7 tis. m3 a voda čistená na mechanicko – biologickej ČOV v objeme 2 238,9 tis. m3. Projektovaná kapacita ČOV je 401,1 l/s. V roku 2003 bol dosiahnutý 97% čistiaci efekt.
  4. SVS, a.s. Žilina v rámci schválenej „Stratégie rozvoja spoločnosti na obdobie do r. 2015“ pripravuje stavbu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie okresu Ilava“. V rámci tejto stavby, ktorú plánuje spolufinancovať zo štrukturálnych fondov EÚ je navrhnutá rekonštrukcia a intenzifikácia jestvujúcej ČOV, na ktorú sa majú odviesť aj odpadové vody z obcí na pravej strane Váhu (Tuchyňa, Pruské, Podvažie, Bohumice, Sedmerovec, Podhradie, Slávnica, Kameničany, Bolešov, Borčice) a z mesta Nová Dubnica vrátane časti Malý a Veľký Kolačín. Ďalej sa má rozšíriť kanalizačná sieť v meste Dubnica nad Váhom (časť Prejta). V rámci variantného riešenia sa uvažuje aj s privedením splaškových odpadových vôd z Ladiec, Ilavy, Košece a Klobušíc. Predpokladaný termín stavby je v rokoch 2006-2008. 

Zásobovanie pitnou vodou zabezpečujú 2 verejné a 2 neverejné vodovody:

Zdrojom pitnej vody je skupinový vodovod Pružina - Púchov - Dubnica. Doplňujúci zdroj pre Dubnicu sú zdroje Kameničany.

Vodovod Prejta

Akumulácia vo vodojeme Prejta pre 2 tlakové pásma. II. tlakové pásmo je zásobované cez čerpaciu stanicu na sieti. Zásobné potrubie DN 150. V I. tlakovom pásme je cca 85 % obyvateľov.

- Dubnica nad Váhom        pre   I. tlakové pásmo s objemom 3 000 m3

                                               pre  II. tlakové pásmo s objemom 3 000 m3

                                               pre III. tlakové pásmo s objemom    800 m3

- Prejta - 300 m3